Lập dự án đầu tư thành lập cụm công nghiệp - Trung tâm công nghiệp

Lập dự án đầu tư thành lập cụm công nghiệp - Trung tâm công nghiệp

Lập dự án đầu tư thành lập cụm công nghiệp - Trung tâm công nghiệp

Lập dự án đầu tư thành lập cụm công nghiệp - Trung tâm công nghiệp

Việc đầu tư xây dựng thành lập dự án cụm công nghiệp, là hoàn toàn phù hợp với sự phát triển ngành quy hoạch các khu và cụm công nghiệp của Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, góp phần điều tiết cung cầu và bình ổn ngành công nghiệp trên phạm vi cả nước.

Việc thực hiện đầu tư “Cụm công nghiệp” góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Bên cạnh đó, dự án còn có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động cho địa phương.

I. Nghiên cứu đầu tư cụm công nghiệp. 

Khái niệm Cụm công nghiệp (CCN): “Geographical clusters” hay “Industrial districts” xuất hiện vào cuối thế kỷ 19. CCN tập trung các nhà cung cấp đầu vào, các khách hàng tiêu thụ sản phẩm, cũng như các nhà sản xuất các sản phẩm khác có liên quan (Michael Porter, 1990). CCN là sự tập trung về mặt địa lý của các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm tương tự hoặc có liên quan với nhau trong một khu vực nhỏ (Sonobe và Otsuka, 2006).

Ở Việt Nam, khái niệm cụm công nghiệp được thể hiện đầu tiên tại Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg, ngày 14/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2009, cụm công nghiệp được định nghĩa một cách đầy đủ thể hiện tại Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp. Theo đó, trong nghiên cứu này tác giả sử dụng khái niệm “Cụm công nghiệp là nơi sản xuất, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được đầu tư xây dựng nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư sản xuất kinh doanh” (Nghị định số 68/2017/NĐ-CP).

II. Một số hướng nghiên cứu phát triển cụm công nghiệp

Các nhóm giải pháp nhằm nâng cao sự tác động tích cực, hạn chế tiêu cực của các khu, cụm công nghiệp đến phát triển kinh tế - xã hội

Chính sách đổi mới tư duy và quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần phải đổi mới tư duy phát triển các KCN, CCN từ chiều rộng sang chiều sâu, chuyển từ việc chạy theo số lượng sang chất lượng, mang lại hiệu quả cao và bền vững. Hay nói cách khác, việc phát triển các KCN, CNN không dừng lại ở chỗ thành lập được bao nhiêu khu, lấp đầy bao nhiêu diện tích, giải quyết bao nhiêu việc làm, mà cao hơn là chất lượng tăng trưởng, hiệu quả lan tỏa về mặt kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Phát triển trong việc giải quyết hài hòa giữa các trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường, đó chính là mục đích cao nhất của phát triển bền vững. 

Bạn đang cần tìm đơn vị viết dự đầu tư chuyên nghiệp. Vui lòng liên hệ Hotline: 0918 924 666 để được tư vấn!

Để quy hoạch KCN, CNN cần phải có tầm nhìn dài hạn, phát huy được những lợi thế của các địa phương, phải gắn và phù hợp với quy hoạch phát triển ngành công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiến hành rà soát và hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể đối với các KCN, CNN đã có sẵn trong toàn tỉnh cho phù hợp, tránh tình trạng quy hoạch theo địa giới hành chính cục bộ giữa các địa phương trong tỉnh. Không nên chạy theo số lượng dự án thu hút vào các KCN, CNN mà đánh đổi những lợi ích lâu dài về môi trường, sức khỏe và mức sống của người dân.

III. Nội dung báo cáo thành lập cụm công nghiệp gồm những nội dung chính sau

  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

  I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư

  I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

  I.3. Cơ sở pháp lý

  CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

  1. Nhận định và phân tích tình hình thị trường phát triển

  2. Kết luận về sự cần thiết phải đầu tư

  CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

  I. Vị trí xây dựng

  II. Đặc điểm tự nhiên

  III. Hiện trạng kinh tế - xã hội tỉnh Bình thuận 6 tháng đầu năm 2019

  IV. Nhận xét chung

  CHƯƠNG IV: HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT, DỰ KIẾN CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

  I. Hiện trạng sử dụng đất

  II. Những vấn đề cần giải quyết

  III. Quan điểm xây dựng

  IV. Cơ cấu sử dụng đất

  V. Tiến độ thực hiện dự án

  VI. Quy mô đầu tư

  CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH CỤM CÔNG NGHIỆP

  I. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN

  II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG

  CHƯƠNG VI: QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

  1. Quy hoạch giao thông

  2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

  3. Tổ chức quy hoạch thoát nước mặt

  4. Quy hoạch cấp nước

  5. Quy hoạch thoát nước thải và VSMT

  6. Quy hoạch hệ thống cấp điện

  7. Giải pháp thiết kế hệ thống chiếu sáng

  8. Hệ thống thông tin liên lạc

  9. Bố trí các công trình ngầm

  10. Tổng hợp xây dựng hạ tầng và trang thiết bị

  CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

  1. Mục đích đánh giá tác động môi trường

  2. Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường

  3 . Đánh giá tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu

  4. Kết luận

  CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

  1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư

  2. Nội dung tổng mức đầu tư

  3. Nguồn vốn và nhu cầu vốn

  4. Phương án hoàn trả vốn đầu tư

  5. Thời hạn hoạt động của dự án

  CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN

  1. Cơ sở tính hiệu quả

  2. Các điều kiện phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính

  3. Hiệu quả kinh tế tài chính của dự án

  4. Phân tích lợi ích xã hội

  CHƯƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  I. Kết luận

  1. Tính khả thi của dự án

  2. Các chỉ tiêu hiệu quả của dự án

  II. Kiến nghị

  PHẦN PHỤ LỤC: BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN

▶️ Mô hình phát triển các KCN, CCN từ khi hình thành đến nay đã góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH, tạo ra tiền đề vững chắc cho sự phát triển trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa và là một chủ trương nhất quán của Đảng. Trong những năm qua, sự phát triển các KCN đã làm thay đổi diện mạo và sức sống góp phần thực hiện sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa hướng đến việc xây dựng địa bàn thực hiện dự án trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trở thành một trong những đô thị phát triển.

Qúy khách đang cần tìm đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư Uy tín – Chuyên nghiệp. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn 24/7. Trân trọng cảm ơn! ◀️